Menüpontok

Adatvédelmi tájékoztató

Glósz és Társa Pénzügyi, Gazdasági, és Innovációs Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
tanfolyamokkal kapcsolatos adatkezeléséről

 

A Glósz és Társa Kft. tiszteletben tartja a megrendelői személyhez fűződő jogait; a megadott személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a jelen adatkezelési tájékoztatóban meghatározottak szerint kezeli.

A Glósz és Társa Kft. E-001695/2017, E/2021/000156, B/2021/001389 számokon nyilvántartott/engedélyezett felnőttképzéssel foglalkozó szervezet, melynek a képzések lebonyolítása érdekében a tanfolyami résztvevők és egyéb érintettek személyes adatait kötelezően kezelnie szükséges.

A jelen Adatvédelmi Tájékoztatót alkalmazó vállalkozás adatai:

Glósz és Társa Pénzügyi, Gazdasági, és Innovációs Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövidített név: Glósz és Társa Kft.

Székhely

1051 Budapest, Arany János utca 15. 3. em. 5.

KépviseliGlósz Tibor Károly ügyvezető
Kissné Pap Krisztina ügyvezető
Glósz Andrea ügyvezető
Telefonszám+36 1 302 4443
E-mail címglosz@glosz.hu
Weboldalhttps://innovacio-menedzsment.hu/
Cégjegyzékszám01-09-469866
Adószám12153095-2-41

A Glósz és Társa Kft. az adatkezelési és adatfeldolgozási műveletei során az alábbi alapelvek betartásával és figyelembevételével jár el (adatvédelmi irányelveink):

 • jogszerű és tisztességes adatgyűjtés, adatkezelés és adatfeldolgozás az érintettek megfelelő, világos és egyértelmű tájékoztatása mellett (jogszerűség elve)
 • az adatokat csak az adatkezelés céljával összhangban kezeljük, illetőleg használjuk fel (célszerűség elve)
 • a szükségesnél több adatot nem gyűjtünk, kezelünk, illetőleg dolgozunk fel (adattakarékosság elve)
 • az adatok pontosságára, integritására törekszünk, azokat igyekszünk naprakészen tartani és rendszeresen felülvizsgálni (adatpontosság elve)
 • megfelelő technikai intézkedéseket teszünk a személyes adatok védelme érdekében, a technikai védelmet folyamatosan fejlesztjük és felülvizsgáljuk (adatvédelem elve)
 • megelőzően világosan és egyértelműen, továbbá személyre szabottan az érintett kérésére az adatvédelemmel kapcsolatos tájékoztatást megadjuk (tájékoztatás elve)
 • adatvédelmi incidens esetén a szükséges védelmi lépéseket, továbbá intézkedéseket megtesszük (adatvédelmi incidensek kezelése)

Az adatkezelési tevékenység meghatározása

Tekintettel arra, hogy a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvényt (a továbbiakban: Felnőttképzési törvény) a 2020.L.törvény módosította, azonban egyes módosítások azonnal, míg mások átmeneti időszak megtartásával alkalmazandóak (a már engedélyezett képzéseink ilyenek), az alábbiak szerint szervezzük képzéseinket:

a) 2022. december 31. napjáig a felnőttképzőként 2020. június 30-ig már engedélyezett képzéseink a régi Felnőttképzési törvény alapján (átmeneti időszak) kerülnek megtartásra

b) Az a) pont szerinti képzések mellett, valamint 2022. december 31. napját követően kizárólag a 2020. évi L. törvény alapján bevezetett új metodika szerinti képzések kerülnek megtartásra.

A fentiek okán az érintettektől bekért adatok tartalma, továbbá az ahhoz köthető adattovábbítási kötelezettség mértéke képzésenként változhat.

I. Adatkezelés a tanfolyami ajánlatkérés nyilvántartásával összefüggésben

A tanfolyami ajánlatkérések a weblapon található adatvédelmi tájékoztatónkban foglaltak szerint kerülnek kezelésre.

II. Adatkezelés a tanfolyamok és képzések és vizsgák lebonyolításával, igazolások és tanúsítványok kiadásával összefüggésben

Adat

Cél

Jogalap

Az átmeneti időszak „D” kategória szerinti képzéseink

 • Név
 • Születési név
 • Anyja neve
 • Születési hely, idő
 • Nem
 • Állampolgárság
 • Társadalombiztosítási azonosító jel
 • Lakcím
 • Levelezési cím
 • Nyelvismerete és annak szintje
 • Legmagasabb iskolai végzettsége
 • Szakképesítés
 • Beosztás
 • Munkahely adatai
 • A munkahely neve
 • A munkahely címe
 • Adóazonosító jele

A képzési szerződés Felnőttképzési törvény által meghatározott adattartalommal történő megkötése, az adatok szerződéses céllal történő kezelése, a tanúsítvány megfelelő adattartalommal való kiállítása, a vonatkozó jogszabály által előírt adatok kezelése.

GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;

 • E-mail cím
 • Telefonszám

A Felek közötti kapcsolattartáshoz szükséges.

 • A díjátvállaló adatai (név, cím, adószám)

A képzési díj fizetéséhez köthető adat, a díjfizetéssel kapcsolatos ügyintézéshez, számla kiállításához szükséges

Új metodika alapján megtartott képzéseink

 • Név
 • Születési név
 • Anyja neve
 • Születési hely, idő
 • Állampolgárság
 • Nyelvismerete és annak szintje
 • Legmagasabb iskolai végzettsége
 • Szakképesítés

A képzési szerződés Felnőttképzési törvényben, továbbá a 11/2020. számú Kormányrendelet által meghatározott adattartalommal történő megkötése, az adatok szerződéses céllal történő kezelése, a tanúsítvány megfelelő adattartalommal való kiállítása.

GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;

 • Lakcím
 • Levelezési cím
 • E-mail cím
 • Telefonszám

A Felek közötti kapcsolattartáshoz szükséges.

 • A díjátvállaló adatai (név, cím, adószám)

A képzési díj fizetéséhez köthető adat, a díjfizetéssel kapcsolatos ügyintézéshez, számla kiállításához szükséges.

A képzési jogviszonnyal összefüggő adatok, azaz a képzésben részt vevő

 • iskolai és szakmai végzettsége, nyelvi ismeretei,
 • képzésbe történő felvétele,
 • tanulmányainak értékelése és minősítése,
 • a képzéssel megszerzett szakképesítés vagy egyéb kompetencia megnevezése, a vizsga helye, időpontja, eredménye
 • az aláírt jelenléti ívek
 • hiányzások száma és okai

A képzés lefolytatása során keletkezett adatok, melyek a Felnőttképzési törvény alapján kötelezően kezelendőek. A képzés elvégzését igazoló tanúsítvány kiállításának alapfeltétele, továbbá a tanúsítvány kiállításához szükséges adattartalom.

A Glósz és Társa Kft. az alábbiak szerint használja fel az adatait

 • a szerződés megkötése és teljesítése céljából
 • a beküldött kérdések elektronikus levélben vagy telefonos úton történő megválaszolása céljából
 • az ügyfélszolgálat biztosítása céljából
 • a nyilvántartási kötelezettség teljesítése céljából
 • szerződés megkötése, szerződéssel összefüggő kapcsolattartás és értesítés céljából
 • kötelező (hatósági) adattovábbítás teljesítése céljából

 

A Glósz és Társa Kft. adattovábbítása

A Glósz és Társa Kft. a Felnőttképzési törvény rendelkezései alapján adatszolgáltatásra kötelezett az alábbiak szerint:

Adat

Címzett (név szerint)

Címzettek kategóriái és kategória okai

Bejelentéshez kötött tevékenység esetén

 • a képzés megnevezésére, jellegére, helyére, óraszámára, első képzési napjára és – a zárt rendszerű elektronikus távoktatás keretében megvalósuló képzés kivételével – befejezésének tervezett időpontjára,
 • a képzésben részt vevő személyek természetes személyazonosító adataira, elektronikus levelezési címére, oktatási azonosító számára vonatkozó adat
 • a megszerzett tanúsítvány adata

Pest Megyei Kormányhivatal, mint a felnőttképzési államigazgatási szerv

A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 15.§ (1) bekezdés a) pontja alapján a felnőttképző köteles a Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszer számára az adatokat megküldeni.

Az engedélyhez kötött felnőttképzési tevékenység esetén

 • a képzés megnevezésére, jellegére, helyére, óraszámára, első képzési napjára és – a zárt rendszerű elektronikus távoktatás keretében megvalósuló képzés kivételével – befejezésének tervezett időpontjára,
 • a képzési díjra és annak költségviselőjére és
 • a képzésben részt vevő személyek iskolai megoszlására, természetes személyazonosító adataira, elektronikus levelezési címére vonatkozó adat
 • a megszerzett tanúsítvány adata

Pest Megyei Kormányhivatal, mint a felnőttképzési államigazgatási szerv

A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 15.§ (1) bekezdés a) pontja alapján a felnőttképző köteles a Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszer számára az adatokat megküldeni.

Pályázati forrásból finanszírozott képzések esetén:

 • a pályázatban meghatározott, személyes adatokat tartalmazó egyes dokumentumok

Az érintett munkáltatója

Kizárólag az érintett előzetes írásbeli hozzájárulása alapján az érintett Munkáltatója részére az általa a pályázati igazoláshoz szükséges iratokat kérésére átadjuk.

 

Adatok tárolásának időtartama

Kezdete

Vége

Képzés/szolgáltatás iránti érdeklődés

 

Az adatkezelés kezdete a képzés iránti érdeklődés, egyéb technikai célú levelezés megküldése.

 

 

 

 

 

Szerződéses adatkezelés

Szerződéses szolgáltatás előkészítésével/megrendelésével kapcsolatos tartalom:

 

Legfeljebb 8 (nyolc) év (igényérvényesítési jog lehetősége és jogszabályi őrzési kötelezettség teljesítésének végső időpontja)

 

Egyéb tartalom:

A képzés lezárását követő 2 (kettő) hét, amennyiben a levelezés tartalmilag nem újabb szerződésre, vagy esetleges igényérvényesítésre irányul

 

A szerződéses adatokat a folyamatos teljesítéssel járó szerződések lezárását követően legfeljebb 8 (nyolc) évig tároljuk (igényérvényesítési jog lehetősége és jogszabályi őrzési kötelezettség teljesítésének végső időpontja)

 

Az Ön, az adatkezeléssel éríntettek jogai

Jogosult pontos és átlátható tájékoztatást kérni az adatkezelőtől a kezelt személyes adatairól.

Joga van hozzáférni a tárolt személyes adataihoz, másolatot kérni róla, minden fontos információt megkapni(adatkezelés okát, adatkategóriát, stb.). Személyes adatai másolatát ingyenesen kötelesek az Ön rendelkezésére bocsájtani.

Joga van pontatlan személyes adatainak helyesbítéséhez, valamint hiányos személyes adatainak kiegészítését kérni.

Kérheti az adatkezelőtől, hogy törölje személyes adatait, ha jogellenesen kezeli vagy már nincs szükség a személyes adataira abból a célból, amiért gyűjtötték.

Ha hozzájárulását visszavonja, ami az adatkezelés jogalapját jelentette, az Ön személyes adatait törölni kell, kivéve, ha van más jogalap, ami alapján a személyes adatait kezelni kell.

Tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen abban az esetbeen, ha nincs más elsőbbséget élvező jogalap az adatkezelésre.

Az adatkorlátozáshoz való jog biztosítja, hogy az Ön kérelmére, bizonyos esetekben az adatkezellő csak tárolja az Ön személyes adatait.

Jogosult arra, hogy ne terjedjen ki Önre az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen - ideértve a profolakotást is - alapuló döntés hatálya, amely Önt jelentős mértékben érintené.

Joga van ahhoz, hogy személyes adatait az adatkezelőtől - ha az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása,  vagy azokat szerződés keretében bocsátotta rendelkezésre és az adatkezelés automatizált - megszerezze, azokat használja, vagy egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

Adatvédelemmel kapcsolatos kérdéseivel, igényeivel az alábbi elérhetőségek egyikén tájékozódhat

Adatvédelemmel kapcsolatos kérdéseivel, igényeivel az alábbi elérhetőségek egyikén tájékozódhat:

Elektronikus levél útján a következő e-mail címre:

glosz@glosz.hu

Papír alapú levél útján és személyesen a Glósz és Társa Kft.  székhelyére:

          1051 Budapest, Arany János utca 15. 3. em. 5.

Telefonos megkeresés útján a következő telefonszámon:

+36 1 302 4443

 

Az adatkezelés kapcsán Önt a következő pontokban részletezett jogok illetik meg.

A) Eljárási szabályok

Tájékoztatás nyújtása

A kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, 30 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) adjuk meg tájékoztatásunkat. A tájékoztatás ingyenes kivéve akkor, ha Ön a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet már nyújtott be hozzánk. Az Ön által már megfizetett költségtérítést visszatérítjük abban az esetben, ha az adatokat jogellenesen kezeltük vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett. A tájékoztatást csak törvényben foglalt esetekben tagadhatjuk meg jogszabályi hely megjelölésével, valamint a bírósági jogorvoslat, illetve a Hatósághoz fordulás lehetőségéről tájékoztatással.

Adatok helyesbítése, adatkezelés korlátozása, törlése

A Glósz és Társa Kft. a személyes adatok helyesbítésről, zárolásról, megjelölésről és törlésről Önt, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította, kivéve akkor, ha az értesítés elmaradása az Ön jogos érdekét nem sérti.

Amennyiben az Ön helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesítjük, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) írásban vagy – az Ön hozzájárulásával – elektronikus úton közöljünk elutasításunk indokait és tájékoztatjuk Önt a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Tiltakozás

Amennyiben Ön tiltakozik a személyes adatai kezelése ellen, a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, 30 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) megvizsgáljuk és a döntésünkről Önt írásban tájékoztatjuk. Amennyiben úgy döntöttünk, hogy az Ön tiltakozása megalapozott, abban az esetben az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszüntetjük és az adatokat zároljuk, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesítjük mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbítottuk, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Abban az esetben megtagadjuk a kérés teljesítését, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Amennyiben Ön a döntésünkkel nem ért egyet, illetve ha elmulasztjuk a határidőt, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül Ön bírósághoz fordulhat.

B) Érintetti jogok

Tájékoztatás kérése

Az Ön kérésére a Glósz és Társa Kft. tájékoztatást ad az Önre vonatkozó és a Glósz és Társa Kft. által kezelt, illetve a Glósz és Társa Kft. vagy a Glósz és Társa Kft. által megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A tájékoztatásra irányuló feladatait a Glósz és Társa Kft. az Ön kérésének kézhezvételéről számított 30 (harminc) napon belül teljesíti.

Ön tájékoztatást kérhet:

a) arról, hogy a Glósz és Társa Kft. milyen céllal kezeli az adatait
b) az adatkezeléssel érintett személyes adatok kategóriáiról,
c) arról, hogy kik ismerhetik meg a személyes adatokat,
d) arról, hogy az érintett személyes adatokat a Glósz és Társa Kft. harmadik országba továbbítják-e,
e) azon címzettek vagy címzett kategóriáit, akikkel az érintett személyes adatait a Glósz és Társa Kft. közölte vagy közölni fogja
f) az adatkezelés időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól,
g)  arról, hogy joga van kérelmezni a Glósz és Társa Kft.-től a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy az adat(ok) kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
h) az adatvédelmi Felügyeleti hatósághoz (NAIH) címzett panasz benyújtásának jogáról;
i) az adat(ok) forrására vonatkozó minden elérhető információról, ha az adatokat nem az érintettől gyűjtöttük;
j) az automatizált döntéshozatal tényéről, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az Érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Helyesbítés

Amennyiben Ön vagy a Glósz és Társa Kft. észleli, hogy az általa kezelt személyes adata pontatlan, hibás vagy egyéb okból nem megfelelő, akár az Ön kérésére, akár a Glósz és Társa Kft. saját intézkedése folytán a Glósz és Társa Kft. a hiányos/hibás adatokat indokolatlan késedelem nélkül pontosítja.

Törlés („elfeledtetés”)

Ön kezdeményezheti a személyes adatai törlését akkor, ha

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat a Glósz és Társa Kft. gyűjtötte vagy más módon kezelte;
b) az Érintett a hozzájárulását visszavonta, feltéve, hogy a Glósz és Társa Kft. további adatkezelésnek nincs más jogalapja;
c) az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és a Glósz és Társa Kft.-nek nincs elsőbbséget élvező jogszerű oka az adatkezelésre;
d) a személyes adatokat a Glósz és Társa Kft. jogellenesen kezelte;
e) a személyes adatokat jogszabály, vagy a Glósz és Társa Kft.-re alkalmazandó Európai Uniós kötelező jogi aktus alapján az előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
f) a személyes adatok gyűjtésére közvetlenül a gyermekeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokkal kapcsolatosan került sor.

A Glósz és Társa Kft. az adatkezelés céljának megszűnésével egy időben a személyes adatot törli.

Szinén törli a Glósz és Társa Kft. az adatot, ha bebizonyosodik, hogy az adatok kezelése valamely okból jogellenes, illetőleg akkor is, ha annak törlését hatóság, vagy bíróság jogerősen elrendeli.

Abban az esetben, amennyiben korábban az érintett személyes adatainak nyilvánosságra hozatalára került sor, és a Glósz és Társa Kft. köteles a személyes adatot törölni, úgy a Glósz és Társa Kft.  minden olyan észszerű lépést megtesz (bele értve a technikai intézkedések alkalmazását) amely ahhoz szükséges, hogy a személyes adatok törlésének kötelezettségéről tájékoztassa azokat az adatkezelőket, akik a személyes adatait a nyilvánosságra hozatal miatt ismerték meg. A Glósz és Társa Kft. köteles a többi adatkezelőt értesíteni arról, hogy a nyilvánosságra hozott személyes adataira mutató linkek vagy a nyilvánosságra hozott személyes adatok másolatának (beleértve a digitalizált vagy nyomtatott formátumú másodpéldányokat) törlését kérelmezte.

A Glósz és Társa Kft. adattörlés esetén haladéktalanul tájékoztatja az adattörlés tényéről és szükségességéről azokat, akikkel az adatokat közölte, kivéve, ha ez a Glósz és Társa Kft. számára lehetetlen, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne.

Amennyiben valamely okból Ön olyan adatot küldött meg a Glósz és Társa Kft. részére, mely a Glósz és Társa Kft.-nek az adatkezelési cél eléréséhet nem szükséges („többlet adat”), úgy azt az adatot, melyet a célszerűség alapelvével össze nem egyeztethető, a Glósz és Társa Kft. visszajuttatja az Ön részére (amennyiben azt az adat formátuma megengedi, például eredeti, papír alapú irat). Amennyiben az adat formátuma (például elektronikus levélben eljuttatott adat) az adat visszajuttatását nem teszi lehetővé, úgy azt a Glósz és Társa Kft. törli, illetőleg azt megsemmisíti. Ez a szabály értelemszerűen vonatkozik azokra a postai és elektronikus alapú adatokra, melyek tévedés („rossz címzés” vagy „hibás kézbesítés”) folytán kerültek a Glósz és Társa Kft.-hez.

Az adattörlésre vonatkozó igényét a Glósz és Társa Kft. megtagadja (nem köteles) akkor, ha az adatkezelés az alábbiak szerint egyébként szükséges:

a) akkor, ha valamely jogszabály vagy Európai Unió kötelező jogi aktusa a Glósz és Társa Kft. számára kötelezővé teszi az adatkezelést, így az a kötelezettség teljesítéséhez szükséges
b) az tudományos, történelmi kutatási, statisztikai, vagy közérdekű archiválás céljából szükséges, azzal, hogy az e célokból történő adatkezelést valószínűsíthetően lehetetlenné tenné, vagy komolyan veszélyeztetné a törlés
c)  jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

Adatkezelés korlátozása

Ön bármikor kérheti, hogy az Ön által a Glósz és Társa Kft. részére megadott adatok egyes részei, illetőleg valamennyi adat tekintetében az adatfeldolgozás korlátozva legyen az alábbi esetekben:

a) az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a Glósz és Társa Kft. ellenőrizni tudja az adatok pontosságát; vagy
b) az adatkezelés jogellenes, de az Érintett ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; vagy
c) a Glósz és Társa Kft.-nek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
d) az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a Glósz és Társa Kft. jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.

Amennyiben az nem jár aránytalan erőfeszítéssel, úgy a Glósz és Társa Kft. az adatkezelés korlátozásáról mindazokat értesíti, akikkel a korlátozással érintett adat(ok) közölve lettek.

Az adatkezelés korlátozása esetén a Glósz és Társa Kft. az adatokat csak tárolja, adatkezelésre csak az alábbi esetekben kerülhet sor:

 • az Érintett hozzájárulása
 • jogi igény előterjesztése, érvényesítése, védelme,
 • más természetes vagy jogi személy jogainak védelme
 • az Európai Unió, vagy valamely tagállam fontos közérdeke.

A mennyiben a Glósz és Társa Kft. az adatkezelés korlátozását fel kívánja oldani, arról az Érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldása előtt tájékoztatja.

Hozzájárulás visszavonása

Önnek bármikor joga van arra, hogy a személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulását (amennyiben az adatkezelés alapja a hozzájárulás) korlátozás és indokolás nélkül visszavonja.

Hozzáférés az általunk kezelt adataihoz

Ön bármikor jogosult a Glósz és Társa Kft.  által kezelt adataihoz hozzáférni, azokkal rendelkezni.

Az adatai kikérése vagy módosítása során- amennyiben a Glósz és Társa Kft.  részéről a kérelmező vagy módosító személyét illetően kétség merülne fel- az Ön adatai biztonsága, és az adatainak védelme érdekében- a Glósz és Társa Kft. jogosult meggyőződni arról, hogy az adatok kikérése vagy módosítása ténylegesen az Ön döntése. E célból a Glósz és Társa Kft.  jogosult Önt egy vagy több elérhetőségén is megkeresni.

Tiltakozás joga

Önt megilleti a tiltakozás joga azokban az esetekben, amikor az adatkezelés a Glósz és Társa Kft. saját, vagy harmadik fél jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges. Tiltakozás esetén a Glósz és Társa Kft. csak akkor kezelheti tovább a tiltakozással érintett adatot, ha az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett tiltakozásban hivatkozott érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhet, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Amennyiben az adatkezelés célja közvetlen üzletszerzés, és Ön ez ellen tiltakozik, úgy a személyes adat e célból a továbbiakban nem kezelhető.

Adatai hordozhatósága

Önnek joga van ahhoz, hogy a Glósz és Társa Kft. által kezelt adatait kikérje, illetőleg- amennyiben ez technikailag is megvalósítható- az adatai harmadik fél részére történő átadását kérje az alábbi esetekben:

a) amennyiben az adatait az Ön hozzájárulása alapján kezeli a Glósz és Társa Kft.,
b) amennyiben az adat Önnek a Glósz és Társa Kft.- vel kötött szerződés teljesítéséhez szükséges, vagy az adat egyébként a szerződést megelőző, és az Ön kérésére történt lépések eléhez szükséges.

Az adatai hordozhatóság keretében történő kikérése során- amennyiben a Glósz és Társa Kft.  részéről a kérelmező személyét illetően kétség merülne fel- az Ön adatai biztonsága, és az adatainak védelme érdekében a Glósz és Társa Kft. jogosult meggyőződni arról, hogy az adatok kikérése ténylegesen az Ön döntése. E célból a Glósz és Társa Kft. jogosult Önt egy vagy több elérhetőségén is megkeresni.

A Glósz és Társa Kft. az adathordozhatósággal érintett adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban bocsátja az Ön rendelkezésére.

Az Ön jogai automatizált döntéshozatal esetén

Automatizált döntéshozatal minden olyan eljárás vagy módszertan, melynek során technikai automatizmus értékeli ki. a Glósz és Társa Kft. nem alkalmaz profilozásra is alkalmas informatikai automatizmusokat, melyek az Ön jogaira nézve jelentős kihatással bírnak.

Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely Önre nézve joghatással járna vagy önt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

A Hatósághoz történő panasz benyújtásának joga

Ön az adatkezeléssel kapcsolatos panaszát jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és

Információszabadság Hatóság részére benyújtani.

Weblap: https://naih.hu/

Panaszbejelentés online:  https://naih.hu/online-uegyinditas.html

Panaszbejelentés levélben: 1125 Budapest, Erzsébet fasor 22/c

Bírósághoz fordulás joga

Ön az adatkezeléssel összefüggésben jogosult bírósághoz fordulni. A perre a Törvényszék illetékes, Ön választása szerint a Glósz és Társa Kft.-vel szembeni keresetlevelét az Ön lakóhelye szerinti bíróság részére is benyújthatja.

Kártérítés, sérelemdíj

Ön az adatai jogellenes kezelése, vagy az adatbiztonsági követelmények megsértése esetén kérhet kártérítést, illetőleg sérelemdíjat, kivéve, ha azt a Glósz és Társa Kft. adatkezelésén kívüli elháríthatatlan ok idézte azt elő, illetőleg, ha a kár vagy a személyiségi jogainak megsértése az az Ön szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából ered.

Adatbiztonság

A Glósz és Társa Kft. minden tőle elvárható módon és rendelkezésére álló technikai eszközzel igyekszik az adatok biztonságát garantálni, ennek érdekében minden szükséges lépést megtesz, ennek körében az adatokhoz való hozzáférést szigorúan korlátozza. a Glósz és Társa Kft. gondoskodik az átadott személyes adatok biztonságáról és mindent megtesz azok megváltoztatásának, jogosulatlan hozzáférésének, nyilvánosságra hozatalának, törlésének, sérülésének és megsemmisülésének megakadályozása és felderítése érdekében. a Glósz és Társa Kft. biztosítja Önt, hogy adatai a jelen tájékoztatóban foglaltakon túl semmilyen más célra nem kerülnek felhasználásra.

Adatvédelemmel kapcsolatos további hasznos oldalak, információk

Adatvédelmi Hatóság honlapja (adatvédelmi jogai, gyakorlatok, állásfoglalások, bejelentések és egyéb tájékoztatás):

https://naih.hu/

Az Európai Adatvédelmi Testület internetes elérhetősége (adatvédelmi jogai, gyakorlatok, állásfoglalások, és egyéb tájékoztatás):

https://edpb.europa.eu

A Nemzeti Hírközlési és Média Hatóság elérhetősége (reklámokkal, hírlevelekkel, elektronikus reklámmal, elektronikus kereskedelemmel kapcsolatos tájékoztatás és állásfoglalások, egyéb szakmai anyagok):

https://nmhh.hu/

 

Budapest, 2021.09.14.

 

1. számú melléklet
Az Adatkezelési Tájékoztatóban alkalmazott fogalmak leírása

 

1. „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (a jelen Szabályzatban: „érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható

2. „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés

3. „az adatkezelés korlátozása” vagy „zárolás”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából

4. „profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják

5. „álnevesítés”: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve, hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni

6. „nyilvántartási rendszer”: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető

7. „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja

8. „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel

9. „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak

10. „harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak

11. „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez

12. „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi

13. adatbiztonság: a személyes adatok jogosulatlan kezelése, így különösen megszerzése, feldolgozása, megváltoztatása és megsemmisítése elleni szervezési, technikai megoldások és eljárási szabályok összessége; az adatkezelésnek az az állapota, amelyben a kockázati tényezőket – és ezzel a fenyegetettséget – a szervezési, műszaki megoldások és intézkedések a legkisebb mértékűre csökkentik

14. hardver eszköz: valamennyi olyan eszköz, amelynek feladata az informatikai rendszer folyamatos működésének biztosítása, vagy amely bizton sági adatmentésre, avagy másolatok készítésére szolgál, valamint amely elektronikus vagy egyéb módon a számítógép külső behatás elleni védelmét szolgálja

15. hírközlő eszköz: bármilyen technikai eszköz, technológiai eljárás, amely egy vagy több fogadó személy számára jelzések, adatok és információk továbbítására vagy fogadására alkalmas

16. információs önrendelkezési jog: az Alaptörvény VI. cikkében biztosított személyes adatok védelméhez való jognak az a tartalma, hogy mindenki maga rendelkezik személyes adatainak feltárásáról és felhasználásáról

 

2. számú melléklet
A főbb irányadó jogszabályok az állásra jelentkezéshez szükséges adatok adatkezelése során

 

 • GDPR (általános adatvédelmi rendelet) – AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről)
 • Adatvédelmi törvény – Az információs önrendelkezési jogról, és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban Infotv., adatvédelmi törvény)
 • 1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről;
 • 1995. évi CXIX. Törvény („Katv.”)- a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcím adatok kezeléséről
 • Polgári Törvénykönyv – 2013. évi V. törvény
 • 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről
 • 11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet a felnőttképzésről szóló törvény végrehajtásáról
 • 393/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet a felnőttképzési tevékenység folytatásához szükséges engedélyezési eljárásra és követelményrendszerre, a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásának vezetésére, valamint a felnőttképzést folytató intézmények ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról (2022.12.31-ig átmeneti rendelkezés alapján)

Glósz és Társa Kft. · 1051 Budapest, Arany János u. 15. III. lph III./5. · Telefon: (+36 1) 302 4443 · E-mail: glosz@glosz.hu · www.glosz.hu